VEM KAN FÅ PERSONLIG ASSISTANS

Kan jag få personlig assistans?

Personkrets
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för personer, både vuxna och barn som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov, till exempel klä på sig, äta eller kommunicera med din omgivning.


För att ha rätt till personlig assistans måste du tillhöra den så kallade personkretsen.

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade beskriver vilka personer som ingår i personkretsen och som omfattas av lagen. Det är personer som har: 

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande om dom är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service 

Det räcker med att du uppfyller en av de ovanstående punkterna.

 


Grundläggande behov och andra personliga behov
För att få personlig assistans från Försäkringskassan krävs att det grundläggande hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka. Om man inte kommer upp i 20 timmar i grundläggande hjälpbehov kan man vända sig till sin kommun och få ett beslut om personlig assistans via dem istället.

Det här räknas till de grundläggande hjälpbehoven:
- Äta
- Klä på/av sig          
- Personlig hygien
- Kommunikation
- Annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade

Du som bedöms ha rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov, kan också ha rätt till assistans för hjälp med andra personliga behov som till exempel:

- Städa

- Handla

- Laga mat
- Träna och utöva fritidsintressen

- Arbeta


Åldersgräns

För att kunna få assistans beviljad krävs dessutom att man inte fyllt 65 år.
Har man fått assistans beviljad innan man fyllt 65 år har man rätt att behålla den men assistanstimmar
kan  inte utökas efter 65 års ålder.


Att ansöka om personlig assistans
För att öka dina chanser till att få den hjälpen du har rätt till kan vi hjälpa dig med ansökan om assistansersättning.
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa med ansökningar och det kostar inte dig något.
Om du önskar kan vi vara med dig genom hela processen och ge dig stöd och råd i kontakten med Försäkringskassan
eller kommunen.


Postadress:
MediHead AB

Box 441

124 04 Bandhagen

070 - 822 88 11